หลักสูตรของเรา

Ph.D. in MIS

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Doctor of Philosophy Program in Management Information System: DMIS)

M.Sc. in MIS
• MIS •

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ (Management of Information Systems: MIS)

M.Sc. in MIS
• MDB •

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาการบริหารธุรกิจดิจิทัล (Management of Digital Business: MDB)

One Experience One Success

เอกสารดาวน์โหลด

ปริญญาเอก ภาคปกติ

การดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท ภาคปกติ

ปริญญาโท ภาคปกติ

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

Event

Aug 21, 2019

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนของภาควิชากับศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตยังสถานประกอบการ โดยครั้งนี้เริ่มต้นที่ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่ โดยมีคณาจารย์ของ MIS นำทีมโดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ หน.ภาค ซึ่งครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองผู้อำนวยการฝ่ายฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้ง นศ.MIS ตั้งแต่รุ่น…

Continue Reading
May 26, 2019

MIS จัด ABAP Workbench Foundations Workshop รุ่นที่ 9

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ABAP Workbench Foundations Workshop อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็น รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562…

Continue Reading
Apr 18, 2019

MIS คว้ารางวัลในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ หรือ ดร.เมา อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ของเราได้ร่วมประกวดและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “47th International Exhibition of Inventions Geneva” (เดอะ โฟตี้เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ๊กซิบิชั่น ออฟ อินเวนชั่น เจนีวา) ที่นครเจนีวา…

Continue Reading

ประกาศ

ศิษย์เก่า MIS

News

Mar 8, 2019

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ACTIS 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขา MIS มจพ. ของเราจำนวน 28 คนที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 28 เรื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 (ACTIS 2019) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ นักศึกษาผู้นำเสนองานวิจัย…

Continue Reading
Dec 1, 2018

นักศึกษา MIS คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จำนวน 3 ทุน ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษา MIS นำโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์, ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล ได้ส่งผลงานเข้าประกวดใน "งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562" ปรากฎว่ามี…

Continue Reading
Oct 25, 2018

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2018

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะ IT แห่งประเทศไทย โดยผลงานดังกล่าวเป็นของ คุณปรีชา ผลบุญดี และของคุณอรุณ อินทนนท์ ซึ่งผลงานของคุณปรีชานั้นได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานนี้อีกด้วย…

Continue Reading

MIS Articles

12 ปัจจัย แห่งเศรษฐกิจยุคใหม่ Digital Economy Ep.01

12 ปัจจัยแห่งเศรษฐกิจยุคใหม่ ‘Digital Economy’ การทำความเข้าใจแก่นแท้ทั้ง 12 ประการจะทำให้คุณรู้ซึ้งถึงความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจยุคใหม่กับยุคเก่า มันทำให้คุณพร้อมรับมือและสร้างการเปลี่ยนรูปองค์กรของคุณได้สำเร็จ ปัจจัยที่ 1 : องค์ความรู้ “เศรษฐกิจยุคใหม่คือ เศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้” เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เศรษฐกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ "เทคโนโลยีที่ฉลาด” อะไรก็ตามมันก็มีปัญญาของมนุษย์เป็นพื้นฐาน James Brian Quinn…

Learn More

E-Business และ E-Commerce เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

E-Business และ E-Commerce ได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อการประสานงาน เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล การไหลของข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนในการใช้กระดาษ การลดต้นทุนการเดินทาง ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของธุรกิจให้เป็นที่น่าพึงพอใจอีกด้วย แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า E-Business และ E-Commerce มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่า…

Learn More

Ep.6 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินมาแล้ว วันนี้เราจะมารู้จักกับงบที่ 2 คือ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นงบที่ใช้แสดงถึงผลประกอบการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น หากเป็นงบรายไตรมาสก็จะแสดงให้เห็นว่า 3 เดือนที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้หรือไม่ เป็นต้น โดยงบนี้จะเริ่มต้นจากรายได้ในส่วนที่ 1 หักต้นทุนขายในส่วนที่ 2 จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัท อัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่สูงหมายความว่าบริษัทมีอำนาจต่อรองที่ค่อนข้างสูงด้วย จากกำไรขั้นต้นหักค่าใช้จ่ายอื่นในส่วนที่…

Learn More