หลักสูตรของเรา

Ph.D. in MIS

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Doctor of Philosophy Program in Management Information System: DMIS)

M.Sc. in MIS
• MIS •

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ (Management of Information Systems: MIS)

M.Sc. in MIS
• MDB •

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาการบริหารธุรกิจดิจิทัล (Management of Digital Business: MDB)

One Experience One Success

เอกสารดาวน์โหลด

ปริญญาเอก ภาคปกติ

การดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท ภาคปกติ

ปริญญาโท ภาคปกติ

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

Event

Aug 21, 2019

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต

MIS จัดกิจกรรมสัญจรพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนของภาควิชากับศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตยังสถานประกอบการ โดยครั้งนี้เริ่มต้นที่ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่ โดยมีคณาจารย์ของ MIS นำทีมโดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ หน.ภาค ซึ่งครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองผู้อำนวยการฝ่ายฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้ง นศ.MIS ตั้งแต่รุ่น…

Continue Reading
May 26, 2019

MIS จัด ABAP Workbench Foundations Workshop รุ่นที่ 9

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา MIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ABAP Workbench Foundations Workshop อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็น รุ่นที่ 9 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562…

Continue Reading
Apr 18, 2019

MIS คว้ารางวัลในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ หรือ ดร.เมา อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ของเราได้ร่วมประกวดและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “47th International Exhibition of Inventions Geneva” (เดอะ โฟตี้เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ๊กซิบิชั่น ออฟ อินเวนชั่น เจนีวา) ที่นครเจนีวา…

Continue Reading

ประกาศ

ศิษย์เก่า MIS

Gallary

News

Mar 8, 2019

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ACTIS 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขา MIS มจพ. ของเราจำนวน 28 คนที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 28 เรื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 15 (ACTIS 2019) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ นักศึกษาผู้นำเสนองานวิจัย…

Continue Reading

นักศึกษา MIS คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จำนวน 3 ทุน ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษา MIS นำโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์, ผศ.ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล ได้ส่งผลงานเข้าประกวดใน "งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562" ปรากฎว่ามี…

Continue Reading
Oct 25, 2018

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2018

นศ.ปริญญาโท MIS ของเราได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะ IT แห่งประเทศไทย โดยผลงานดังกล่าวเป็นของ คุณปรีชา ผลบุญดี และของคุณอรุณ อินทนนท์ ซึ่งผลงานของคุณปรีชานั้นได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานนี้อีกด้วย…

Continue Reading

Finance 101

Ep.3 สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

เมื่อพิจารณาสินทรัพย์ของกิจการ สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องแยกออกมาให้ได้ คือ สินทรัพย์ใดบ้างที่บริษัทใช้ในการดำเนินงาน (Operating Asset) และสินทรัพย์ใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Non-operating Asset) การที่เราแยกสินทรัพย์ออกเป็น 2 ส่วนในลักษณะนี้ จะทำให้เราทราบว่ารายได้ หรือกำไรของบริษัทจริง ๆ แล้วเกิดจากสินทรัพย์ในปริมาณเท่าไหรกันแน่ โดยสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานสามารถคำนวณได้จากงบการเงิน โดยนำเอาสินทรัพย์ทั้งหมด หัก เงินสด…

Learn More

Ep.2 งบแสดงฐานะการเงิน

ตอนนี้เป็นตอนที่ 2 ของ ซี่รี่ย์ Finance 101 ในตอนที่ชื่อว่า "งบแสดงฐานะทางการเงิน" หรือ "งบดุล" โดยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับงบนี้กันครับ งบดุลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของทุน ส่วนประกอบของงบดุล โดยมีสมการบัญชีง่าย…

Learn More

Ep.1 รู้จักงบการเงิน

สวัสดีครับ นี้เป็น Episode แรกของ Finance 101 ซีรี่ย์ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน "งบการเงิน" รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในด้านต่าง ๆ ผมจะเริ่มต้นซีรี่ย์นี้โดยการพาทุกท่านไปรู้จักกับงบการเงินกันก่อน ส่วนประกอบของงบการเงิน งบการเงิน หรือ รายงานทางการเงินจะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน…

Learn More